Strona główna Raporty Blog Polityka prywatności
Angielski
Polski
Szwajcarski
Strona główna Raporty Blog Polityka prywatności
Polityka prywatności
Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

Przykładamy dużą wagę do ochrony Twoich danych osobowych i dokonujemy tego zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa polskiego, w tym z regulacjami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są udostępnione nam dane osobowe oraz omówienie Twoich podstawowych praw związanych z ich przetwarzaniem.

Wszelkie pojęcia jakie zostały użyte w Polityce Prywatności, mają takie samo znaczenie jakie zostało im nadane w Regulaminie. 

 

Administrator danych osobowych oraz dane do kontaktu z nami: 

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

CUSTOMER SATISFACTION AI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we  50-319 Wrocławiu, przy ul.Prusa 1/4 , wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:0000838542 , NIP: 8982257318, REGON: 385951719, kapitał zakładowy: 10000zł..

Powołaliśmy inspektora ochrony danych osobowych w osobie: Karol Bocheński.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych możesz się skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: karol@ratingcaptain.com.

 

Zakres przetwarzanych danych osobowych: 

Przetwarzamy Twoje dane, które udostępnisz nam przy zakładaniu konta w serwisie lub przy zamawianiu naszych Usług. Przetwarzamy także dane zbierane podczas Twojej aktywności w naszym serwisie (odwiedzane podstrony, czas wizyty w danym miejscu, Twoje kliknięcia, sposób korzystania z Usług w tym historię zakupów), informacje o urządzeniu końcowym lub przeglądarce, w tym jego lokalizację.

Zawsze informujemy, które dane osobowe są wymagane (np. poprzez zaznaczenie ich gwiazdką (*)) oraz jakie konsekwencje będą wiązać się z niedostarczeniem nam tych danych – taka sytuacja może przykładowo skutkować brakiem możliwości (pełnego) spełnienia Twoich żądań. 

Dane osobowe, które gromadzimy i przetwarzamy, można ogólnie podzielić na następujące kategorie:

 • Dane identyfikacyjne: adres e-mail, hasło, identyfikator w serwisie Facebook.
 • Dane kontaktowe - czyli dane, z których korzystamy, aby się z Tobą kontaktować w celu udostępniania informacji o naszych Usługach czy promocjach: numer telefonu, adres e-mail.
 • Dane rozliczeniowe - czyli dane z których korzystamy, aby dostarczyć Ci zamówioną, płatną Usługę: nazwę Twojej firmy, jej adres, imię i nazwisko reprezentanta firmy, dane rejestrowe, adres rozliczeniowy, dane dot. płatności.
 • Informacje o urządzeniu - czyli informacje, z których korzystamy, aby poprawić świadczenie naszych Usług: adres IP, Twoją aktywność w naszym serwisie (odwiedzane podstrony, czas wizyty, kliknięcia, historia zakupów).

 

Cele przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe w celach zgodnych z prawem i zasadniczo robimy to tylko, jeśli: 

 • wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych; 
 • przetwarzanie danych jest konieczne dla świadczenia naszych Usług; 
 • przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania ciążącego na nas obowiązku prawnego; 
 • przetwarzanie danych jest konieczne dla potrzeb wynikających z naszych uzasadnionych interesów lub uzasadnionych interesów podmiotów zewnętrznych oraz nie jest uważane za szkodliwe dla osoby, której dane przetwarzamy, włączając w to nasze interesy w kontekście rozwijania, oceniania, oferowania i sprzedaży naszych Usług czy rozwijania naszego serwisu. 

 

Cele przetwarzanych przez nas danych są następujące: 

 1. świadczenie Usług drogą elektroniczną – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. obsługa reklamacji i obsługa posprzedażowa - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
 3. analiza oraz statystyka działań użytkowników naszego serwisu oraz badanie ich satysfakcji z naszych Usług – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz Twojej aktywności w naszym serwisie. 
 4. ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 5. rachunkowe oraz podatkowe - podstawą prawną przetwarzania jest realizacja ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
 6. marketing - podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

 

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Jeżeli podstawą do ich przetwarzania jest Twoja zgoda: 

 • do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie;

Jeżeli dane przetwarzane są w celu realizacji naszych Usług: 

 • przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń z nią związanych (3 lata lub 6 lat), w przypadku okresu 6-letniego jest on zgodnie z art. 118 kodeksu cywilnego wydłużany do końca roku kalendarzowego, w którym upływa 6 lat biegu terminu;

Jeżeli podstawą do ich przetwarzania jest ciążący na nas obowiązek prawny: 

 • przez okres niezbędny dla wykazania przez nas prawidłowego wypełnienia obowiązków podatkowych lub rachunkowych.

Jeżeli podstawą do ich przetwarzania jest uzasadniony interes administratora:

 • do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

 

Ujawnianie, przekazywanie i udostępnianie danych osobowych podmiotom zewnętrznym

Ujawnianie i przekazywanie przez nas danych osobowych podmiotom zewnętrznym jest ograniczone do minimum i uzależnione od istnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych. 

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych w celach marketingowych, nie sprzedajemy ich ani nie wykorzystujemy, aby wymieniać się danymi z innymi podmiotami zewnętrznymi.

Zastrzegamy sobie prawo do ujawniania lub udostępniania danych osobowych podmiotom zewnętrznym w następujących okolicznościach: 

 1. gdy podmioty zewnętrzne świadczą w naszym imieniu usługi, na przykład wsparcie informatyczne, usługi hostingowe, obsługę płatności;
 2. tego rodzaju podmioty zewnętrzne mogą przetwarzać ujawnione, przekazane lub udostępnione im dane osobowe wyłącznie na zasadach określonych przez nas i na podstawie pisemnej umowy o przetwarzaniu danych; 
 3. doradcy prawni - w celu ustanowienia, wykonania lub obrony naszych praw; 
 4. w sytuacji, gdy użytkownik wyraził uprzednią zgodę na ujawnianie swoich danych osobowych podmiotom zewnętrznym.

 

Jeśli odbiorca danych osobowych znajduje się w kraju nienależącym do UE/EOG, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych, dane osobowe użytkowników zostaną przesłane takiemu odbiorcy dopiero po zawarciu z nim pisemnego porozumienia o przekazaniu danych w oparciu o standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską. 

 

Zgoda użytkownika 

Niektóre nasze działania związane z przetwarzaniem informacji będą prowadzone w oparciu Twoją zgodę. W takim wypadku masz prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym czasie. Jeżeli wycofasz zgodę, zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że ich dalsze przetwarzanie lub przechowywanie jest dozwolone lub wymagane przez obowiązujące przepisy polskiego prawa. Należy zwrócić uwagę, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem procesu przetwarzania danych przed jej wycofaniem. Co więcej, wycofanie zgody może w konsekwencji uniemożliwić nam realizację Twoich oczekiwań.  

 

Twoje prawa 

W każdej chwili masz prawo sprawdzić, które z Twoich danych osobowych przetwarzamy. W tym celu możesz do nas napisać na adresy wskazane na początku Polityki Prywatności. Odpowiedź przekażemy Ci co do zasady w formie e-mail. 

Możesz także żądać uaktualnienia lub poprawnienia Twoich danych. 

Gdy na podstawie Twojej zgody lub lub w ramach świadczenia Usług przetwarzamy dane osobowe w sposób zautomatyzowany, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopię tę możemy przesłać Tobie lub innemu podmiotowi, który odtąd będzie przetwarzał te dane. Pamiętaj, że dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które otrzymaliśmy od Ciebie.

Masz prawo w dowolnym momencie usunąć swoje dane osobowe, które przetwarzamy. 

Wyjątkiem są sytuacje, kiedy:

 1. czekamy na opłacenie zamówionych przez Ciebie Usług. 
 2. zamówiłeś nasze Usługi – wtedy zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych;
 3. podejrzewamy, że Twoje działania mogą powodować powstanie roszczeń wobec Twojej osoby. 

 

Masz także prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych w zakresie, w jakim to robimy na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu. Zaprzestaniemy wówczas przetwarzania Twoich danych osobowych. Nie zrobimy tego, gdy zgodnie z prawem Twój interes lub Twoje prawa zostaną unieważnione albo będą wobec Ciebie roszczenia prawne. W takiej sytuacji poinformujemy Cię o tym.

Masz prawo w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania naszego newslettera, na który się zapisałeś. Możesz to uczynić w e-mailu z ostatnim newsletterem (na jego końcu zawarty jest odnośnik, który po kliknięciu anuluje dalszą wysyłkę newsletterów) lub pisząc do nas na adresy wskazane na początku Polityki Prywatności. 

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niewłaściwy masz prawo zgłosić skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

We use cookies to provide the best possible service.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.
Zgadzam się